КАНДИДАТСТВАНЕ

РАБОТНИ ДОКУМЕНТИ ПО ВРЕМЕ НА ДОКТОРАНТУРАТА

Защо да стана докторант?

Как се става докторант?

Заявление за участие в конкурс

Срокове за кандидатстване

 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени в Технически университет – София (включа условията за прием и обучение на докторанти)

Стандарт за разпределение на дейностите по обучението на докторантите в Технически университет – София

Бланка за индивидуален план на докторанта

Бланка за атестация на докторанта

Бланка за тримесечен отчет на докторанта

Образователна и научна степен “доктор” се придобива след успешно защитен научен труд – дисертация. Подготовката става чрез обучение в докторантура,  под научното ръководство на водещи специалисти в научната област. Дисертационният труд се защитава пред Научно жури, състоящо се от известни учени и трябва да съдържа съществени научно-приложни  и приложни  приноси.

В ТУ – София се предлагат 3 форми на обучение: , с продължителност 3 години, задочна – 4 години и свободна – на самостоятелна подготовка – 2 години.

Кандидатстването за редовен и задочен докторант е с конкурс по научната специалност и чужд език. За зачисляване в свободна докторантура е необходима предварителна подготовка на основната част на дисертационния труд и частично извършена изследователска работа по темата на докторантурата, разгледана и одобрена от първично научно звено.

В зависимост от научната област по време на докторантурата докторантът извършва специфичната изследователска работа, заложена в неговия индивидуален план, подготвя се теоретично в областите, включени в същия план, явява се на докторантски изпит по научната специалност и разработва дисертационния си труд.

За тази най-висока образователна степен са необходими повече качества – задълбоченост на знанията, общ успех от следването, изследователски дух, амбиция, новаторство и най-вече – творчески потенциал.