Препоръки от наши студенти Партньорски университети Европейски Технологичен Универсиет – EUt+

Актуална обща информация за програма Erasmus + можете да намерите ТУК! .

Необходимите документи за заминаващи студенти от Факултет по транспорта по мобилности с цел обучение и практика можете да намерите ТУК!

 

Университетът и в частност Факултет по траспорта е един от първите в страната, който се присъединява към международната образователна програма Erasmus още през 1999 г. До 2012-2013 учебна година в нея са взели участие над 1000 студенти, повече от 100 практиканти, 650 преподаватели, над 200 представители на административния състав и са усвоени средства на стойност над 3,3 млн. евро.

От 2014 г. програма Erasmus се трансформира в програма Erasmus+, съчетавайки 7-те съществували до края на 2013 г. програми: „Учене през целия живот“ („Еразъм“, „Леонардо да Винчи“, „Коменски“, „Грюндвиг“, „Учебни визити”), „Младежта в действие“, „Еразмус Мундус“, „Темпус“, „Алфа“, „Edulink“ и програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни.

Erasmus + е водеща програма за образование, обучение и практика в ЕС, включваща мобилност на студенти, преподаватели и административен състав, която регламентира европейското сътрудничество между университети и други ключови партньори от публичния и частния сектор. Програмата насърчава изграждането  на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа, иновации, икономически растеж, пазар на труда и междукултурен диалог.

Erasmus+ финансира студентската мобилност с цел обучение и/ или практика в чуждестранен университет/предприятие, както и  дейности, свързани с транснационалната мобилност на академичния и административния персонал и  разнообразни проекти. Източник: Технически Университет – София.