В катедра “ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ” се извършва подготовката на специалисти с висше авиационно образование. Тя се намира в бл.10 на Техническия Университет – София.

В специалността “Авиационна техника и технологии” се обучават авиационни инженери – бакалаври и магистри – за нуждите на гражданската авиация в следните профили: експлоатация и ремонт на въздухоплавателните средства и ескплоатация на електронноприборната авиационна техника.

Учебните планове на специалността отговарят на изискванията на Международната организация за гражданска авиация (ICAO) и на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA). Завършилите специалността бакалаври получават призната теоретична подготовка за обучение за любител-пилоти на самолет (вертолет), а завършилите специалността магистри – за професионални пилоти на самолет (вертолет) от гражданската авиация. На завършилите специалността бакалаври, желаещи да се обучават за професионални пилоти на самолет (вертолет), се осигурява довършване на теоретичното обучение чрез следдипломна форма.