Катедрата е създадена през 1965 г. при разделянето на катедра „Теоретична механика” на две катедри „Механика“ и „Съпротивление на матиралите“. Катедра „Теоретична механика” е създадена през месец юни 1941 г. при създаването на първото Висше техническо училище в гр. София. От 06.2021 г. катедрата води дисциплини във всички машиностроителни факултети. Учебният процес се води от квалифициран преподавателски състав. Катедрата разполага с лаборатории, оборудвани с необходимите за обучението на студенти и докторанти изпитвателни машини, стендове, измервателна апаратура, компютри и презентационна техника. По основните дисциплини колективът на катедрата е разработил пълен комплект от съвременни учебници и учебни помагала. Обучение в катедрата получават студенти от различни специалности на различни факутети: ФТ,ЕМФ, МТФ, МФ, ФаГИОПМ, ФаИО, ФФОЕ, ФПМИ, ФА, ЕФ.

Катедрата провежда активна научноизследователска и развойна дейност в различни направления. Преподавателите от катедра „Механика“ активно участват в национални и международни научни форуми със свои научни разработки. Членове на катедрата работят по договори с фирми и държавни организации. За целта са създадени Научно-производствени лаборатории “Вибрации и акустичен шум” и „Тензометрия”, представени в секция “ЛАБОРАТОРИИ” на текущата уеб-страница. В помощ на студентите по дисцилините е създадена и уеб-страница със свободен достъп – „Помощник по Съпротивление на материалите” (http://smat.info ).

Теоретичната и експерименталната научноизследователски дейности са тясно свързани с практиката, което пряко се отразява на подготовката на преподавателите. Това позволява лекционния материал непрекъснато да се обновява с актуални за практиката примери, а в лабораторните упражнения да се разглеждат близки до практиката теми. Освен това лабораторните средства, разработвани по научноизследователски и приложни проекти, се използват в учебния процес – както в лабораторните упражнения, така и за разработката на дипломни работи и дисертационни трудове.