Факултетът по Транспорт е ръководен от декан и двама заместник-декани – един по учебната дейност и един по научно-изследователската дейност.

Факултетният съвет (ФС) ръководи непосредствено дейността на факултета: приема учебните планове и програми; приема докторанти; определя условията за преместване на студенти от и в други специалности и форми на обучение; наблюдава състоянието на материалната база на факултета и взима решения с цел усъвършенстването ѝ, и усъвършенстването на учебната дейност. В състава на ФС влизат декана, заместник-деканите, хабилитирани преподаватели от всички катедри, нехабилитирани преподаватели, представител на студентите и представител на докторантите от факултета. Функцията на представителите на студентите и докторантите е много важна, защото те могат да повлияят на редица решения, свързани със студентите. Изборът на състава на ФС се извършва от общото събрание (ОС) на факултета. В ОС участват всички хабилитирани и нехабилитирани преподаватели от факултета. На ОС се прави избор членовете на ФС, както и се избират деканите на факултета и ръководителите на катедри за съответния мандат – 4 год.

Основните звена на факултета са катедрите – четири на брой: “Въздушен транспорт”, “Двигатели, автомобилна техника и транспорт”, “Железопътна техника” и “Механика”. Всяка една от тях има свое собствено управление, състоящо се от ръводител на катедрата и заместник-ръководител на катедрата. Катедреният съвет (КС) е еквивалентът на ФС на нивото на катедрата – на него се вземат важни за дейността на катедрата решения.

ФАКУЛТЕТ

Титла и имеКонтакти
доц. д-р инж. Красимир Неделчев
ДЕКАН
каб. 1422
тел.: 02 / 965-2040
krasined@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Илиян Дамянов
ЗАМЕСТНИК-ДЕКАН ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
каб. 9243
тел.: 02 / 965-2308
idamyanov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Красин Георгиев
ЗАМЕСТНИК-ДЕКАН ПО НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
каб. 10515
тел.: 02 / 965-3124
krasin@tu-sofia.bg

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Титла и имеКонтакти
доц. д-р инж. ПЛАМЕН ПУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
каб. 9210
тел.: 02 / 965-3583
plamen_punov@tu-sofia.bg

КАТЕДРА “ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ”

Титла и имеКонтакти
доц. д-р инж. Владимир Сербезов
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
каб. 10110
тел.: 02 / 965-3078
vserbezov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Радина Николова
ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
каб. 10515
тел.: 02 / 965-3124
dimginchev@tu-sofia.bg

КАТЕДРА “ДВИГАТЕЛИ, АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ”

Титла и имеКонтакти
доц. д-р инж. Дурхан Салиев
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
каб. 9243
тел.: 02 / 965-2308
durhan_saliev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Евгени Соколов
ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
каб. 9108
тел.: 02 / 965-2562
evg_sok@tu-sofia.bg

КАТЕДРА “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА”

Титла и имеКонтакти
доц. д-р инж. Светослав Славчев
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
каб. 9115
тел.: 02 / 965-2932
slavchev_s_s@tu-sofia.bg
гл.ас. д-р инж. Санел Пургич
ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
каб. 9115
тел.: 02 / 965-2932
s_purgic@tu-sofia.bg

КАТЕДРА “МЕХАНИКА”

Титла и имеКонтакти
доц. д-р инж. Веселин Цонев
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
каб. 1220
тел.: 02 / 965-3111
tzonev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Росен Русанов
ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
каб. 1421
тел.: 02 / 965-2248
rusanov@tu-sofia.bg