Европейският технологичен университет (European University of Technology, EUt+) е алианс от 9 технологични университета от цяла Европа, обединени от стремежа да се създаде коренно нов университет, който да е изключително приобщаващ, активен както на местно, така и на европейско равнище, и който създава високи постижения и добавена стойност за европейското общество, икономика и култура.

Целта на EUt+ е да постигне радикална трансформация в качеството, производителността и ефективността на технологично ориентираното висше образование. EUt+ ще има физическо присъствие в 9 европейски държави и ще подкрепя многостепенна среда за обучение, която има реално въздействие на местно и европейско равнище и осигурява значителни социални и икономически ползи за всички заинтересовани страни.

До 2025 г. EUt+ ще премине през процес на трансформация, който ще го превърне в глобален портал за обучение, научни изследвания и иновации, вградени във всички европейски региони, насочени към основните социални потребности чрез технология, насочена към човека. EUt + ще въплъти европейската визия за изграждането на социално-технически свят, поставяйки хората и обществото като основни бенефициенти на технологичното развитие чрез подход, вдъхновен от приложенията и фокусиран върху решенията. EUt+ ще достигне не само до хората, които традиционно посещават университет ‒ всеки гражданин ще бъде поканен да участва в изграждането на Европа чрез дейностите на EUt+. С академична общност от 120 000+ студенти и академичен персонал и с дълбоки корени в общността, EUt+ ще бъде приобщаващо огледало на европейското общество, възприело неговите етика и ценности, предоставящо работещи решения на предизвикателствата на европейската интеграция и устойчивост.

Европейският технологичен университет, чрез синергията на своите членове и асоциирани партньори, ще предприеме следните нови мисии:
▪ Предлагане на нови пътища за диверсификация на университетското образование на европейските граждани, подсилване на гражданите с критичните компетенции, необходими за трансформирането на Европа;
▪ Повишаване на икономическите резултати и насърчаване на гъвкавостта и устойчивостта на всички участници чрез партньорство и критичен анализ; и
▪ Целенасочени политически действия към устойчиви решения чрез културно отражение върху сложните въпроси на технологиите и обществото.

Чрез прогресивно интегрирани програми за развитие партньорите от EUt + ще създадат многоезична и мултикултурна среда за обучение, хармонизирани учебни програми и споделена разширена инфраструктура в полза на всички участници, на местно, национално и транснационално равнище. Ще има постоянен акцент върху въпроси като устойчивото развитие, свободата, сигурността и зачитането на многообразието. Учебният процес ще насърчи автономността на учащите, използването на приобщаващи методи, интердисциплинарни подходи, самообучение и самооценка. Образователните инициативи ще пуснат дълбоки корени в специалните и интердисциплинарните научноизследователски програми, много от които ще се занимават и с обществени въпроси. EUt + ще работи чрез пилотни инициативи за развитие на общо европейско образование, акредитирано на национално и европейско равнище, което ще насърчи мобилността.

Този проект се координира от Université de technologie de Troyes (Франция) и включва още 8 члена. Така участниците в проекта са:

– Hochschule Darmstadt, Университет за приложни науки (Германия);

– Rīgas Tehniskā universitāte – Технологически университет – Рига (Латвия);

– Technological University Dublin – Технологичен университет Дъблин (Ирландия);

– Технически университет – София (България);

– Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Кипърски технологичен университет (Кипър);

– Universidad Politécnica de Cartagena – Политехнически университет – Картахена (Испания);

– Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, UNICAS Университет в Касино и Южен Лацио (Италия);

– Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Технически университет – Клуж-Напока (Румъния);

– Université de Technologie de Troyes  – Технологичен университет – Троа (Франция).

Управлението на EUt+ ще е разпределено поравно между институциите-членки на ротационен принцип. Предвижда се в резултат от работата по проекта да се създаде конфедерация от равноправни членове – участващите университети.
В рамките на този проект ще се кандидатства за други проекти по различни европейски програми, които ще гарантират ефективното прилагане и поддържане на общите идеи, ценности и визия.

Пилотните инициативи в началната фаза ще споделят най-добрите практики в областта на трансфера на знания, подкрепата на индустрията за различните инициативи на университетите (практики, стажове, индустриални проекти, професионални състезания и други). Те ще бъдат от полза за членуващите университети, националната икономическа среда, а също така и за други национални и международни институции чрез трансфер и изграждане на капацитет.
Стремежът на EUt+ е до 2025 г. пилотните инициативи и експерименти да доведат до следните резултати:

• европейска магистърска степен по инженерно / европейско инженерно звание;
• европейски програми за двойно обучение;
• европейско научно звено за инженерно педагогическо образование;
• мрежови технологични платформи за споделени проекти между лабораториите на университетите;
• интегрирани висши училища;
• междудисциплинарна паневропейска изследователска лаборатория за връзките между науката и технологиите;
• платформа за обществен обмен, включваща участие на гражданите.

Източник: Технически Университет – София.