Завършвайки специалност „Транспортна техника и технологии“, Вие сте дипломиран машинен инженер, който може да реализира знанията и уменията си в:

  • проектирането и конструирането на транспортна техника (автомобили, трактори, електро- и мотокари, железопътна техника и др.) и агрегати за нея;
  • производството и рециклирането на транспортна техника и агрегати за нея;
  • проектирането и производството на двигатели с вътрешно горене и електрозадвижвания за електромобили;
  • експлоатацията и поддръжката на транспортна техника, двигатели с вътрешно горене и електрозадвижвания за електромобили;
  • спедиторската и транспортната дейност на транспортните фирми;
  • проектирането, производството и разпространението на резервни части за транспортната техника;
  • изпитването в лаборатории и научни центрове на транспортната техника и горивата за нея;
  • консултирането, организацията и контрола, извършвани от държавните институции и структури, свързани с транспортната дейност;
  • научни изследвания, свързани с развитието на транспортната техника и агрегатите за нея.

Студентите от специалност “Транспортна техника и технологии”, които са завършили степен “магистър”, могат да продължат обучението си в степен “доктор”, със възможност за обучение под двойно научно ръководство, съвместно с водещи европейски университети и лаборатории.

УЧЕБНА ПРОГРАМА за магистърската специалност “Транспортна техника и технологии”

Професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Специалност Транспортна техника и технологии
ОКС Магистър
Професионална квалификация Магистър-инженер
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение Една година

По време на обучението в магистратурата студентът има възможност да специализира в една от следните програми-специализации:

1. ГРАДСКИ РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ

2. ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ И АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА

3. ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТЕХНИКА 4. КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В ТРАНСПОРТНАТА ТЕХНИКА
5. ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА