УЧЕБНА ПРОГРАМА за магистърската специалност “Авиационна техника и технологии”

Професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Специалност Авиационна техника и технологии
ОКС Магистър
Професионална квалификация Авиационен инженер
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение Една година

Обучението по специалността „АВИАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ се извършва с водещата роля на катедра „Въздушен транспорт“ към Факултета по транспорт. Тя осигурява специалисти с висше образование за почти всички сфери на гражданската авиация.

Основна цел на специалността е да доразвие и обогати фундамента на авиационното образование и квалификация, да обучава специалисти с висше образование за нуждите на авиацията, въздушния транспорт, за летателната и техническата експлоатация на въздухоплавателните средства, за поддържането на летателната годност на летателните апарати и наземната авиационна техника, за осигуряването на авиационната дейност на авиационните оператори, в летищните комплекси, във фирмите за производство, ремонт и експлоатация на авиационната техника, в звената за научноизследователска и производствено-внедрителска дейност, в държавната администрация.

Практическото обучение на студентите се извършва в сътрудничество с водещи български авиационни фирми: Луфтханза техник, Електра Еъруейс, Ники Роторс, България Ер, ДП РВД, ГВА и др.

Специалността е съществувала до 1958 г. като САМОЛЕТОСТРОЕНЕ в Държавната политехника (ВМЕИ), от 1972 г. до 1990г. във ВНВВУ като специалности за Гражданската авиация, от 1992 г. като специализации по експлоатация и ремонт на авиационната техника в широкопрофилната специалност “Транспортна Техника и Технологии4 в Технически университет – София и от 1997 г. като самостоятелна специалност “Авиационна Техника и Технологии” към Технически университет – София.

Защо да избера тази специалност?

Завършилите специалността могат да се реализират както във фирмите, експлоатиращи авиационна техника, така и във фирмите проектиращи и произвеждащи такава. Въздушният транспорт се намира в постоянен подем не само по света, но и у нас. За него са необходими добре подготвени кадри, каквито са завършилите специалността. В проектирането и производството на авиационна техника са заети едни от най-добрите и високоплатени инженери. Там добрият инженер може да се развива в избраната от него посока, да намира и решава нови предизвикателства и т.н. В авиацията се появяват и внедряват постоянно нови технологии в областта на комуникациите, електронното оборудване, нови материали и др. Студентите от специалността придобиват фундамент за развитие във всяка област, свързана с авиацията.

Какви са изискванията за прием?

За ОКС „Магистър“ могат да кандидатстват инженери бакалаври, завършили специалност “Авиационна техника и технологии” или бакалаври от други специалности.

Какво ще уча?

 • Методи за инженерни изследвания;
 • Аеромеханика;
 • Системи за електроснабдяване на летателните апарати;
 • Организация и производство на полети в гражданската авиация;
 • Строителна механика на авиационните конструкции;
 • Автоматизация на управлението на въздушното движение;
 • Авиационни двигатели;
 • Първична и вторична обработка на радиолокационната информация;
 • Бордни системи за автоматично управление;
 • Бордни информационни и изчислителни системи;
 • Надеждност, контрол и диагностика на авиационната техника;
 • Летища;
 • Поддържане на летателната годност на авиационната техника;
 • Методи за анализ на авиационни конструкции;
 • Радиотехнически системи.

Възможности за студентска мобилност

Предлагат се възможности за обмен на студенти по програмата Еразъм+ в Arts et Metiers ParisTech, Париж, Франция; Politecnico di Milano, Милано, Италия; ECAM-Strasburg, Страсбург, Франция; University of Defence, Бърно, Чехия; Warszaw University of Technology, Варшава, Полша; Koсaeli University, Турция.

Моята реализация

Завършилите специалността могат да работят като инженери в конструиране и производство на въздухоплавателни средства, експлоатация и ремонт на въздухо­плавателни средства, наземна и полетна експлоатация на въздухоплавателни средства, експлоатация и ремонт на електронно-приборна авиационна техника, управление на въздушното движение, експлоатация на летищната техника, въздухоплавателната администрация. Полученото висше авиационно образование (бакалавър-авиоинженер и магистър -авиоинженер) дава възможност за лицензиране до всички нива на авиационната правоспособност според международните изисквания.