През 2023г. бе учреден ретро клуб “ОРТЕР” към катедра “Двигатели, автомобилна техника и транспорт” при Факултет по транспорта. Основна цел на клуба е възстановяването, съхранението, използването и демонстрирането на пътни превозни средства, имащи висока стойност поради своята възраст и уникалност. Дейността на клуба ще се фокусира в областта на ретро и класическите автомобили и на свързаните с тях дейности, които представляват научен интерес.

Мотивите за създаване на ретро клуб към катедрата са големият интерес от студентите и обществото към ретро и класическите автомобили, както и наличните материални и изследователски ресурси в катедрата, които дават възможност за възстановяване на подобни автомобили.

Ръководител на ретро клуба е доц. д-р инж. Илиян Дамянов – каб. 9243, служ. тел. 02/965 23 08, email: idamyanov@tu-sofia.bg. Всеки желаещ да стане част от клуба може да го направи като свърже с доц. Дамянов. Редовен член може да бъде всеки преподавател, студент и докторант от ТУ – София, който приема Устава и целите на клуба.

Очаквайте скоро интересни новини за дейността и проектите на клуба!