НЛ “Тензометрия” е научна лаборатория към катедра „Механика”. Чрез нея се осъществява научна, изследователска и внедрителска дейност по договори с фирми, както и при работа на колективи от катедрата по научноизследователски проекти, финансирани от университетски или национални конкурси.

НЛ “Тензометрия” подпомага учебния процес, като предоставя материална база и оборудване, необходими както за провеждането на лабораторни упражнения по различни дисциплини, така и за осъществяване на експериментални изследвания, свързани с подготовката на дипломни работи и дисертационни трудове.

Към катедрата има следните лаборатории, които се използват за учебна и научноизследователска работа: “Изпитване на детайли и материали” – 3 лаборатории “Тензометрия”, “Фотоеластичност” и два компютърни класа за работа по метод на крайните елементи и с CAD системи при проектиране на метални конструкции.

В областта на компютърното симулиране и приложение на CAD/CAM/CAE продукти за инженерен анализ се ползват собствени и закупени програмни продукти.Лабораториите са оборудвани със съвременна тензометрична апаратура и еталонни средства за контрол на тензометрична апаратура.

Провежданата научно-изследователска работа позволява да се следят новите тенденции в развитието на науката и да се въвеждат в практиката, както в катедрата, така и във фирми и научноизследователски звена извън нея. Например, през последните години широко приложение в практиката на катедрата получиха компютърните технологии за якостно-деформационен анализ. Научно-изследователската работа по договори по НИС позволява чрез финансиране да се обновява материалната база.

Теоретичната и експерименталната научноизследователска дейност е тясно свързана с практиката, което пряко се отразява на подготовката на преподавателите. От една страна това позволява лекционният материал непрекъснато да се обновява с примери, актуални за практиката, а от друга страна в лабораторните упражнения да се разглеждат теми, близки до практиката. Освен това лабораторните средства, разработвани във връзка с научноизследователската работа, се използват при провеждане на учебни стажове и разработване на дипломни работи и дисертационни трудове.