Лаборатория „Вибрации и акустичен шум“ към ТУ-София е наследник на създадената и функционирала повече от 40 години НЛ „Вибрации и шум в машините“. През годините лабораторията е осъществявала научна, изследователска дейност и дейности по внедряване на решения в индустрията.

Лаборатория „Вибрации и акустичен шум“ към ТУ-София успешно сътрудничи с фирми и предприятия, като предлага решения в областта на мониторинг и контрол на вибрации и акустичен шум. Специалистите на лабораторията са университетски преподаватели и водещи експерти в областта на шума и вибрациите.
Лабораторията успешно сътрудничи при работа на колективи от катедрата по научно-изследователски проекти финансирани от национални и университетски конкурси и подпомага учебния процес чрез предоставяне на материална база и оборудване за провеждане на лабораторни упражнения в дисциплините: “Механика II”, “Трептения в транспортната техника”, “Шум в транспортната техника”, “Техническа акустика” (на немски език), “Измервания в машиностроенето”, “Вибрации и шум – ултразвук и инфразвук” и др.

През всичките тези години и сега лабораторията е водещо звено в страната по:

  • научноизследователска и приложна дейност в областта на вибрациите и техническата акустика;
  • разработване и внедряване на инженерни решения за виброзащита и шумозащита;
  • измерване, контрол, анализ и оценка на вибрационни и акустични параметри и процеси;
  • консултантска и образователна дейност в областта на вибрациите и техническата акустика.