Дейността на научноизследователска лаборатория „Организация и управление на автомобилния транспорт“ е насочена към изследване, моделиране и анализ на процесите свързани с организацията и безопасността на движението, техническата експлоатация и автомобилните превози, влиянието на автомобилите върху околната среда и произтичащите от тези процеси проблеми. Създадената лаборатория спомага за развитие на научните изследвания и разработки в областта на автомобилния транспорт, което да доведе и до внедряването им в конкретни разработки за подобряване на условията на експлоатация на пътните превозни средства и безопасността на движението.

Осъществяването дейността на лабораторията се осигурява от водещи специалисти в областта на автомобилния транспорт, автоматика, информационна и управляваща техника, комуникации и видеотехнологии от Факултет по транспорта, Факултет по телекомуникации и Факултет Автоматика.

 

1. Лабораторен автомобил за провеждане на изследвания в реални пътни условия

2. Безпилотен летателен апарат за мониторинг на показателите на пътнотранспортното  движение.

   3. Част от изследваните участъци от уличната мрежа в гр. София

4. Стенд за диагностика на окачването и елементите на окачването на автомобила

5. Резултати от проведени изследвания по окачването на автомобила

6. Мобилен четири компонентен газоанализатор и димомер, за измерване на вредните емисии от автомобилите