УЧЕБНА ПРОГРАМА за магистърската специалност “Технология и управление на транспорта”

Професионално направление 5.13. Общо инженерство
Специалност Технология и управление на транспорта
ОКС Магистър
Професионална квалификация Магистър-инженер
Форма на обучение Редовна
Срок на обучение Една година
 

Специалността е сред най-търсените в областта на транспортната дейност, тъй като се изучават теоретичните основи на организацията и управлението на транспортните процеси, методите за прогнозиране на транспортните потоци, организацията и управлението на товаро-разтоварните дейности (ТРД), техническите средства за ТРД, основните принципи за интермодални превози, комбинирани превози и др.

 

Защо да избера тази специалност?

Основна цел на специалността е да изгради фундамента на общоинженерното образование в областта на транспорта, да обучава специалисти с висше образование за нуждите на автомобилния и железопътния транспорт, за техническата експлоатация и поддържане на техническите средства, за осъществяване на комбинирани и интермодални превози, за внедряване на водещи методи за организация и управление на транспортната, за решаване на сложни логистични проблеми, за изследване и прогнозиране на транспортните потоци, за изграждане на система от терминали и тяхното оборудване и т.н.

 

Какви са изискванията за прием?

Кандидатстването и постъпването в специалността се регламентира от Наредбата за приемане на студенти в Технически университет – София.

 

Какво ще уча?

Дава се възможност за получаване на по-задълбочени знания в областта на автомобилния и железопътния транспорт. За повишаване на практическите умения е предвидено получаване на правоспособност водач на МПС и ръководител движение в областта на железопътния транспорт.

 

Възможности за студентска мобилност

Предлагат се възможности за обмен на студенти по програмата Еразъм+ и факултети в страни в Европейския съюз и извън него, които работят в същата област.

 

Моята реализация

Завършилите специалността ТУТ могат успешно да се реализират структурите на държавната администрация, всички държавни и частни предприятия, занимаващи се с наземен транспорт, логистични центрове, спедиторски фирми, в звената за научно-изследователска и производствено-внедрителска дейност, висши училища и др.