УЧЕБНА ПРОГРАМА за бакалавърската задочна специалност “Автотранспортна техника”

Професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Специалност Автотранспортна техника
ОКС Бакалавър
Професионална квалификация Машинен инженер
Форма на обучение Задочна
Срок на обучение Четири години
Срок за подаване на документи: 01.11.2023 г. -22.12.2023 г.
Обявяване на резултатите от класирането: 04.10.2023 г.
Записване : 08.01.2024 г. – 12.01.2024 г.
Начало на занятията: януари-февруари 2024 г.

Документи за кандидатстване:

 • диплома за завършено средно образование – копие и оригинал;
 • заявление-декларация по образец /получава се в каб. 9308/;
 • квитанция за платена такса за кандидатстване /може да се плати на каса в Ректората на ТУ-София чрез пост-терминал или по банков път/.

Документи за записване:

 • комплект документи за студенти, който се купува от книжарниците пред Ректората на ТУ-София, съдържащ студентска книжка, лична студентска карта и др.;
 • 4 снимки паспортен формат;
 • квитанция за платена семестриална такса /може да се плати на каса в Ректората на ТУ-София чрез пост-терминал или по банков път/;
 • лична карта, която след проверка се връща;

Допълнителна информация: Технически университет – София, бл. 9, канцелария на ФТ – студенти, кабинет 9308, тел. 02/965 2602

Целта на обучението по специалността “Автотранспортна техника” с образователно-квалификационна степен “бакалавър” е подготовка на машинни инженери със задълбочени знания и умения в областта на автотранспортната техника, в отговор на нарастващото търсене на такива специалисти.

В процеса на обучението си бакалавърът по специалността “Автотранспортна техника” получава знания и умения, които ще му позволят:

 • да решава инженерни задачи, като използва съвременни методи и средства и най-новите постижения в областите на автотранспортната техника и машиностроителната техника и технологии;
 • да проектира, ремонтира и поддържа автотранспортни средства с помощта на съвременни компютърни системи за проектиране и подготовка на производството;
 • да използва и разработва техническа документация в съответствие с изискванията на европейските и международни стандарти;
 • да моделира и изследва детайли, възли, системи и агрегати, в областта на автотранспортната техника посредством компютърна техника и специализиран софтуер;
 • да планира и осигурява експлоатация, поддръжка и ремонтни дейности, включително с компютърно управление, на автотранспортната техника;
 • да проучва, систематизира, обработва и използва постиженията в науката и техниката, като прилага най-съвременните компютърни и информационни технологии.

Машинният инженер по специалността “Автотранспортната техника” с образователно-квалификационна степен “бакалавър” е подготвен за професионална реализация, като:

 • конструктор, технолог, маркетингов и сервизен специалист във фирми с производствена, проектантска и консултантска дейност, свързана с приложение и използване на автотранспортна техника;
 • търговски представител, дистрибутор и рекламен агент на автотранспортни изделия и машини, производствена техника и специализиран софтуер за проектиране и производство в автотранспорта;
 •  преподавател в средните училища и специализирани центрове за обучение по дисциплини, свързани пряко или косвено с автотранспорта и сродни области.

Той може да се реализира на управленски и изпълнителски длъжности, изискващи образователно-квалификационна степен “бакалавър” и професионална квалификация “машинен инженер” в сферата на производството, услугите, търговията, рекламата, образованието и държавната администрация, както и да развие собствен бизнес.

Машинният инженер по специалността “Автотранспортната техника” с образователно-квалификационна степен “бакалавър” може да повиши своята професионална квалификация като продължи обучението си в образователно-квалификационна степен “магистър” в български и чуждестранни университети.